PRZETARGI - mos

Przejdź do treści
 A
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2 OGŁASZA PRZETARG
Łódź: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL.SPADKOWA 11
Numer ogłoszenia: 155654 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 w  Łodzi , ul. Ratajska 2/4, 91-231 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 652 78 93,  faks 42 652 78 93.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www.mos2lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 Łódź.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL.SPADKOWA 11.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI  UL.SPADKOWA 11.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI  UL.SPADKOWA 11
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7,  45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.27.20-8, 45.21.22.21-1,  45.23.30.00-9, 45.23.32.50-6, 45.26.23.00-4, 45.26.25.20-2,  45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7,  45.34.20.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.12.00-9,  45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie  żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w  sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji,  kiedy wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane o wartości  500 000,00 zł każda, polegające na wybudowaniu boisk sportowych  wielofunkcyjnych z nawierzchnią sztuczną  oraz jednej roboty budowlanej o  wartości 50 000,00 zł polegającej na remoncie sanitariatów z podaniem  ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu  potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej i prawidłowo ukończone, w wykazie stanowiącym Załącznik nr 6  do SIWZ. Do wykazu proszę załączyć referencje lub inne dokumenty   potwierdzające należyte wykonanie dotyczące  ww. robót budowlanych.    Uwaga! a) W przypadku, gdy w/w zakres robót budowlanych będzie stanowił część  zrealizowanego zamówienia o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany  jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty (o których mowa powyżej), a  które są wymagane w celu wykazania spełnienia warunku postawionego przez  Zamawiającego. b) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli  wartości wykonanych robót budowlanych zostaną podane w walutach innych  niż PLN, Zamawiający przyjmie za podstawę przeliczenia średni kurs danej  waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji  ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w  dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień  Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej  waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty  publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji,  kiedy wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą, która będzie  kierować robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia i  posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  /tekst jednolity Dz. U.  z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./, w  zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz legitymuje się aktualnym  zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego     i aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.   UWAGA:       Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie  obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.  U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) rozumie przez to również  odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie  uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów  obowiązujących na terenie kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez  właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji  zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z  2008 r. Nr 63  poz. 394 ze zm.).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji,  kiedy wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą, która będzie  kierować robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia i  posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  /tekst jednolity Dz. U.  z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./, w  zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz legitymuje się aktualnym  zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego     i aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.   UWAGA:       Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie  obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.  U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) rozumie przez to również  odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie  uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów  obowiązujących na terenie kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez  właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji  zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z  2008 r. Nr 63  poz. 394 ze zm.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:  1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalającą na  wykonanie zadania .
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do  wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,  zezwolenia lub licencje;
 •  
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w  okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem  ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem  dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te  zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 •  
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie  usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu  wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do  dysponowania tymi osobami;
 •  
 • oświadczenie, że osoby, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 •  
 • informację banku lub spółdzielczej kasy  oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia;
 •  
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej  braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia.
 •  
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na  zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące  podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • informację banku lub spółdzielczej kasy  oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia;
 •  
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej  braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia;
 •  
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 •  
 • aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo składania ofert;
 •  
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie orzeczono wobec niego zakazu  ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 •  
III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o  ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy  do grupy kapitałowej;
 •  
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w  przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej 2.Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych  wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na  podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale XI punkt 2.2   w oryginale  lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z  oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na  podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale XI punkt 2.2 oraz jej  podpisem. 3.Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za  zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Warunki gwarancji - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej   umowy, w zakresie:  a)zmiany terminu jej realizacji, w nw. przypadkach: -na skutek działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o  charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których  Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których  zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w  terminie, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,  uniemożliwiających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu,  deszczu, temperatury poniżej -5oC), -w przypadku technicznego, technologicznego i organizacyjnego braku  możliwości wykonywania określonych prac w danym okresie roku . -na skutek ujawnienia się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia  wad w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru robót uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.mos2lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Łodzi ul. Spadkowa 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Łodzi ul. Spadkowa 11 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
     
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie  całości lub części zamówienia: nie

     
07.07.2015r ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI PRZETARGOWE (kliknij tutaj)
      
08.07.2015r ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI PRZETARGOWE (kliknij tutaj)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
MOS Nr 2
91-232 Łódź
ul. Spadkowa11
(mapa dojazdu)
+48 42 652 78 93 (tel. i fax)
+48 502 857 533

+48 42 652 78 93 (tel. i fax)
+48 502 857 533

mos2@onet.eu
Wróć do spisu treści