INFORMACJE - mos

Przejdź do treści
 A
      
Porady dla rodziców/opiekunów prawnych
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną prosimy o załatwianie wszystkich spraw drogą telefoniczną lub
e-mailową.

      
Dotyczy przyjęcia wychowanków
W  razie podjęcia decyzji wskazującej na wybór naszej placówki, proszę  najpierw skontaktować się telefonicznie z dyrektorem ośrodka lub przez  pocztę elektroniczną.
Taki kontakt odpowie państwu na wiele pytań, chociażby czy jest wolne miejsce dla dziecka itd.
W naszych szkołach jest możliwość awansów śródrocznych (2 lata  edukacyjne w rok). Organizujemy różnorodne zajęcia w kołach  zainteresowań, zajęcia sportowe na własnych boiskach, wycieczki,  prowadzimy programy socjoterapeutyczne i profilaktyczne, dbamy o  prawidłowy rozwój emocjonalny i fizyczny naszych podopiecznych.
Poprzez system urlopowania i odwiedzin wychowankowie mogą utrzymywać systematyczny kontakt z rodziną.

Dotyczy przyjęcia w czasie pandemii:     (kliknij)
      
Wymagane dokumenty
1) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,            
2) Ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen       
3) Opinię pedagoga / wychowawcy klasy
4) Odpis skrócony aktu urodzenia            
5) Poświadczenie zameldowania            
6) Kartę zdrowia dziecka i kartę szczepień     
7) Inne dokumenty (np. dokumentację medyczną, opinię psychologiczną, wywiad kuratora, itp.)
      
Dodatkowe informacje
1) Jeżeli dziecko ma wskazanie do zażywania jakichkolwiek leków, proszę je dostarczyć wraz z zaleceniami dawkowania wydanego przez lekarza.
2) Rodzice lub opiekunowie prawni wychowanków zamieszkujących poza obrębem Łodzi, zobowiązani są do pozostawienia depozytu gotówkowego w wysokości co najmniej 50 zł. Pieniążki są wykorzystywane na ewentualny zakupy lekarstw w czasie choroby dziecka.
3) Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:
poniedziałek: 8.00 - 15.00;  środa; czwartek; piątek 12.30 - 15.00
      
dokumenty do pobrania dla rodziców
do wypełnienia dla rodziców i opiekunów
Regulamin
Oświadczenia
Zgoda na wizerunek
Zaświadczenie o stanie zdrowia
Umowa z innymi placówkami opiekuńczymi
Oświadczenia na czas pandemii
Program prof-wych
MOS Nr 2
91-232 Łódź
ul. Spadkowa11
(mapa dojazdu)
+48 42 652 78 93 (tel. i fax)
+48 502 857 533

+48 42 652 78 93 (tel. i fax)
+48 502 857 533

mos2@onet.eu
Wróć do spisu treści