INFORMACJE - mos

Przejdź do treści
      
Porady dla rodziców/opiekunów prawnych
Terminy składania wniosków o 500+, 300+ i innych świadczeń

W  razie podjęcia decyzji wskazującej na wybór naszej placówki, proszę  najpierw skontaktować się telefonicznie z dyrektorem ośrodka lub przez  pocztę elektroniczną.
Taki kontakt odpowie państwu na wiele pytań, chociażby czy jest wolne miejsce dla dziecka itd.
W naszych szkołach jest możliwość awansów śródrocznych (2 lata  edukacyjne w rok). Organizujemy różnorodne zajęcia w kołach  zainteresowań, zajęcia sportowe na własnych boiskach, wycieczki,  prowadzimy programy socjoterapeutyczne i profilaktyczne, dbamy o  prawidłowy rozwój emocjonalny i fizyczny naszych podopiecznych.
Poprzez system urlopowania i odwiedzin wychowankowie mogą utrzymywać systematyczny kontakt z rodziną.

      
Wymagane dokumenty
1) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,     
2) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej           
3) Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w szkole podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Gimnazjum)          
4) Ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen          
5) Opinię pedagoga / wychowawcy klasy      
6) Odpis skrócony aktu urodzenia            
7) Poświadczenie zameldowania            
8) Kartę zdrowia dziecka i kartę szczepień     
9) Inne dokumenty (np. dokumentację medyczną, opinię psychologiczną, wywiad kuratora, itp.)
      
dokumenty do pobrania dla rodziców
do wypełnienia dla rodziców i opiekunów
Regulamin
Oświadczenia
Zgoda na wizerunek
Zaświadczenie o stanie zdrowia
Umowa z innymi placówkami opiekuńczymi
Wniosek
MOS Nr 2
91-232 Łódź
ul. Spadkowa11
(mapa dojazdu)
+48 42 652 78 93 (tel. i fax)
+48 502 857 533

+48 42 652 78 93 (tel. i fax)
+48 502 857 533

mos2@onet.eu
Wróć do spisu treści